Telefón: + 421 905 887 140 | Sme aj na

Meno Priezvisko: Ing. Maroš Chamula
Tel: 0905 887 140
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Miesto pôsobenia: Banská Bystrica
Ponuky makléra

  Meno Priezvisko: Ing. Veronika Marková
Tel: 0908 399 921
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Miesto pôsobenia: Banská Bystrica
Ponuky makléra
   
   
   
   

Ochrana osobných údajov

Napísal: Super User. Posted in Uncategorised.

Zásady ochrany osobných údajov

V tomto dokumente sú informácie týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli pri návšteve webových stránok : www.realityfin.sk, www.maroschamula.sk, pri elektronickej komunikácii, prípadne osobne.

Dňa 25.5. 5018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Link na celé Nariadenie:

(http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SK/TXT/PDF/uri=CELEX:32016R0679&from=EN)

1. Správca osobných údajov a kontakt na nás

realityfin.sk, s.r.o. Tulská 5301/87, 974 04, Banská Bystrica 4, IČO: 48 175 650 tel.: 0905 887 140, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

2. Akým spôsobom vaše údaje získavame a aké sú to

Vaše údaje získavame cez formuláre na našich webových stránkach, pri osobnom kontakte, telefonickom kontakte, písomnom kontakte, emailom, verejne dostupných zdrojov, registrov
a evidencií a pri elektronickej komunikácii (sms správy, skype, facebook, instagram, messenger, chat), ktoré nevyhnutne potrebujeme k príprave zmlúv a poskytnutí služieb pre vás.
Údaje nám poskytujete dobrovoľne, aby sme mohli pre vás zrealizovať naše služby. Povinne nám poskytujete údaje, ktoré priamo prikazuje zákon.
Spracúvame nasledovné údaje:
- identifikačné údaje (meno a priezvisko, titul, rodné číslo, dátum narodenia ak rodné číslo nebolo

pridelené, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti)
- kontaktné údaje (adresa trvalého pobytu, alebo iného pobytu, u fyzickej osoby – podnikateľa adre-

sa podnikania, IČO ak bolo pridelené, DIČ, označenie a číslo registra, kde je podnikateľ zapísaný - pri právnickej osobe identifikácia fyzickej osoby, ktoré je oprávnená konať v mene právnickej

osoby v nevyhnutne potrebnom rozsahu (identifikačné a kontaktné údaje)
- pri osobe, ktorá je zastúpená na základe splnomocnenia, údaje o splnomocnencovi (identifikačné

a kontaktné údaje)
- údaje o rodinnom stave
- údaje o finančnej situácii

3. Na aké účely poskytujete svoj súhlas

Svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov poskytujete na: - prípravu zmlúv realitného obchodu,
- účely overenia, predschválenia, schválenia pôžičky/úveru, - účely ohodnotenia nehnuteľnosti k dedičskému konaniu

- marketingové účely (ponuka našich produktov a služieb), zasielaných písomnou formou, elektronickou formou, telefonickou formou, prostredníctvom našich webových stránok
- prieskum trhu a prieskum spokojnosti našich zákazníkov s využívaním našich produktov

a služieb

4. Ako dlho budeme spracúvať vaše údaje?

Súhlas sa spravidla udeľuje na obdobie trvania zmluvného vzťahu a nasledujúcich 10-ich rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, alebo dovtedy, keď váš súhlas odvoláte. Ak sa nestanete klientom našej spoločnosti, váš súhlas bude v platnosti 10-ich rokov od jeho udelenia, alebo dovtedy, keď váš súhlas odvoláte.

5. Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

Osobné údaje môžu byť sprístupnené príslušným správnym orgánom, pokiaľ nám takúto povinnosť ukladá zákon.

6. Informácie o ďalších vašich právach pri ochrane osobných údajov.
Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo na potvrdenie, že spracovávame vaše osobné údaje a prístup ku nim.

Právo na opravu osobných údajov

Ak ste zmenili niektorý zo svojich údajov, informujte nás o tom a my daný údaj opravíme.

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov

V prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovávanie vašich osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý)

V prípadoch stanovených zákonom, alebo GDPR máte právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov (okrem výnimiek podľa čl. 17 GDPR, keď sa výmaz neuskutoční)

Právo na prenositeľnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo svoje osobné údaje previesť na iný subjekt.

Právo uplatniť námietku

Ak si myslíte, alebo zistíte, že vaše osobné údaje sa spracúvajú v rozpore s ich ochranou, môžete nás žiadať o vysvetlenie alebo odstránenie nedostatkov s ich ochranou.

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vašou sťažnosťou ohľadne spracúvania vašich osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27

7. Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov ste nám poskytli dobrovoľne, t.z. že ho môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie s vašimi údajmi (meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia), treba zaslať písomnou formou s vašim podpisom na adresu spoločnosti.

Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete na našich stránkach: www.realityfin.sk,www.maroschamula.sk.  Znenie tohto dokumentu je účinné od 21.05.2018

realityfin.sk s.r.o., Tulská 5301/87 Banská Bystrica 4 974 04

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Napísal: Super User. Posted in Uncategorised.

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári za účelom 

predschválenia pôžičky / úveru , za účelom otvorenia Zmluvy o bežnom účte,

resp. zasielaní informácií o činnosti Spoločnosti ( písomnou formou, e-mailom, SMS správou ). 

Svoj  súhlas udeľujem dobrovoľne a zárovaň prehlasujem, že osobné údaje uvedené vo formulári sú pravdivé.

Poskytnutie súhlasu elektronickou formou nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z.

č.  122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov.

 

Súhlas udeľujem na dobu do jeho odvolania. Svoj súhlas môžem odvolať písomnou 

formou na adresu spoločnosti.

Uvedené údaje nebudú zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám

( zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov ).

Financovanie

Napísal: Super User. Posted in Uncategorised.

Hypotéka pre Vás s bonusom

Našim cieľom je poskytnúť Vám kvalitné, odborné, komplexné služby

a hlavne zjednodušiť Vám celý proces vybavovania úveru.

Jednoduchý postup :

1. vyplnenie dotazníka

       2. Vypracovanie ponúk

             3. Vy si vyberiete najlepšiu ponuku

 Kontaktný dotazník :

Dotazník:

Meno Priezvisko:
E-mail:*
Telefón:
Výška pôžičky:
Adresa:*
Čistý mesačný príjem:
Pracovný pomer:
Rodinný stav:
Ručenie:
Účel hypotéky:
Počet vyživovaných osôb:
Výška terajších splátok:
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov pre účely predschválenia pôžičky. Tieto údaje nebudú zverejnené, ani poskytnuté tretím osobám (zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov:

Bonus pre našich klientov :

- pomôžeme nájsť nehnuteľnosť podľa požiadaviek klienta,

- odporučíme znalca pre obhliadku nehnuteľnosti a vypracovanie znaleckého posudku,

- sledujeme priebeh schvaľovania Vašej žiadosti až po podpis,

- zabezpečíme vypracovanie kúpno-predajných zmlúv,

- zabezpečujeme konanie na katastrálnom úrade

- dohliadneme na splnenie podmienok čerpania úveru.

-  zabezpečíme poistenie Vašej nehnuteľnosti a vinkuláciu poistenia v prospech banky.

realityfin.sk s.r.o. vykonáva finančné sprostredkovanie v pozícii podriadeného finančného agenta na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní v zmysle § 9 zákona so samostatným finančným agentom spoločnosťou Finportal, a.s. Registračné číslo : 203906.

 

Kontakt : 

realityfin.sk s.r.o. 

Tulská 87,

974 04, Banská Bystrica 4

tel.: 0905 887 140

e-mail : pozicky@realityfin.sk

IČO : 48 175 650

DIČ : 2120077487

Ako spracovávame vaše osobné údaje sa dozviete TU

 

Spolupráca

Napísal: Super User. Posted in Uncategorised.

Miesto práce : celá SR     

Ponúkaný plat ( brutto ) : motivačný provízny systém

Termín nástupu : dohodou

Druh pracovného pomeru : živnosť, dohoda

Náplň práce :

aktívne vyhľadávanie nehnuteľností na predaj, kúpu a prenájom
obhliadka nehnuteľností - fotodokumentácia
osobný, telefonický, emailový kontakt s klientami
spracovanie zmluvnej dokumentácie

úradný styk s notárom, matrikou a katastrálnym úradom

Iné výhody :

voľný pracovný čas
práca v mieste bydliska
zaujímavé finančné ohodnotenie + bonusy navyše
spolupráca bez poplatkov
bezplatné školenie

          Ak máte záujem zvýšiť si svoj životný štandart, kontaktujte nás na tel. čísle 0905 887 140,  e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Ohodnotenie nehnuteľnosti


na počkanie Vám vystavím  potvrdenie o cene nehnuteľnosti k dedičskému konaniu,
zabezpečenie ohodnotenia nehnuteľnosti znaleckým posudkom.

Bezpečnostný projekt

realityfin.sk s.r.o. má vypracovaný Bezpečnostný projekt Informačných systémov ID: 4869 – vypracované v súlade s § 20 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. a príslušných vykonávacích vyhlášok. PDF TU

Kontaktná adresa

Adresa : 
realityfin.sk, s.r.o.
Tulská 5301/87
974 04, Banská Bystrica 4